Primaria Lavis: classe 1A, classe 1B, classe 1C

Primaria Pressano: classe 1A

Primaria Zambana: classe 1A

Secondaria di Primo Grado di Lavis: classe 1A, classe 1B, classe 1C, classe 1D, classe 1E